O nas

Przedszkole ABECADŁO

dlaczego My?

Ponieważ ABECADŁO to najlepsze przedszkole w Zielonce! Przedszkole Niepubliczne ABECADŁO w Zielonce zostało wpisane do Ewidencji Placówek Niepublicznych Gminy Zielonka. Przedszkole mieści się w wolnostojącym budynku. Posiada pięć słonecznych, kolorowych sal, które pozwalają na realizację zadań dydaktycznych i opiekuńczych. Teren jest wyjątkowo spokojny i bezpieczny. Ogród zabaw otoczony jest zielenią, co umożliwia bezpośrednią obserwację zmian zachodzących w przyrodzie. W wydzielonej i zabezpieczonej części ogrodu znajduje się oczko wodne z kolorowymi rybkami i roślinnością wodną, dające możliwość obserwacji i karmienia rybek. Środowisko naturalne wywiera korzystny wpływ na rozwój i zdrowie wychowanków. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 – 18.00. Przedszkole oprócz zajęć realizowanych zgodnie z planami dydaktycznymi, proponuje także zajęcia dodatkowe w godzinach popołudniowych, po realizacji podstawy programowej.
Zajęcia dodatkowe to:

 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia z psychologiem
 • nauka języka angielskiego
 • nauka tańca
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia plastyczno – techniczne.
Dzieci mają okazję oglądać teatrzyki i słuchać koncertów muzycznych. Uczestniczą w licznych imprezach i uroczystościach przedszkolnych. Jesteśmy nowoczesnym przedszkolem – zgodnie z najnowszymi osiągnięciami pedagogiki i psychologii zajęcia z dziećmi prowadzone są metodami aktywizującymi ich wszechstronny rozwój. Nasza doskonale przygotowana merytorycznie kadra pedagogiczna preferuje twórcze metody, sprzyjające myśleniu i działaniu dziecka. Wspieramy rozwój wychowanków na bieżąco diagnozując osiągnięcia dzieci. Indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności i potrzeby, dzięki czemu umożliwiamy im osiągnięcie sukcesu. Nasza placówka pełni wobec rodziców rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczamy wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy na potrzeby oraz możliwości dziecka. Przedszkole niepubliczne ABECADŁO cieszy się dobrą opinią w środowisku, ponieważ w naszej placówce najważniejsza jest troska o dobro dziecka, atmosfera swobodnej zabawy i współpraca z rodziną – zgodnie ze współczesną koncepcją wychowania i nauczania.
Warto wybrać naszą placówkę ponieważ:

 1. Posiadamy stały personel z doświadczeniem, który nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnorakich kursach i szkoleniach.
 2. Stosujemy różnorodne metody pracy z dziećmi.
 3. Posiadamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych.
 4. W ramach czesnego oferujemy liczne atrakcje: wycieczki, przedstawienia teatralne, koncerty, imprezy okolicznościowe.
 5. Nasza placówka posiada własną kuchnię – kładziemy duży nacisk na zdrowy i urozmaicony jadłospis. Dbamy o najwyższą jakość posiłków i uwzględniamy indywidualne diety.
 6. W naszej placówce można skorzystać z pomocy psychologa i logopedy.
 7. Prowadzimy żłobek oraz ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, tzw. zerówkę.
#

Nasza misja

Misja przedszkola określa jego cel istnienia w danym, konkretnym środowisku. Jest elementem wizerunku placówki. Misję naszego przedszkola przedstawia motto: “Dziecko jest naszym, wspólnym dobrem, zarówno rodziców jak i przedszkola. Moje przedszkole to mój drugi dom, bo stawia na mnie na moje szczęśliwe dzieciństwo i na mój wszechstronny rozwój. Powiedz mi, a zapomnę Pokaż, a zapamiętam Pomóż wziąć udział a zrozumiem”

 1. Stwarzamy naszym wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju w miarę potrzeb i możliwości.
 2. Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
 3. Rozbudzamy zainteresowanie otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.
 4. Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 5. Zapewniamy dzieciom opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
 6. Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
 7. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
 8. Wdrażamy dzieci do zachowań społecznie akceptowanych.
 9. Kierujemy się zasadami wynikającymi z konwencji praw dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społeczno – moralnymi.
 10. Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również radzenia sobie z porażkami.
 11. Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki.
 12. Dbamy o sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzanie placówką.

Wizja naszego przedszkola

Wizja jest pozytywnym wyobrażeniem przyszłości placówki, wykreowanym na podstawie uznawanych wartości, z którego to wyobrażenia wywodzą się cele i szczegółowe plany ich realizacji. Jest tym, co chcemy osiągnąć. Wspólna wizja to odpowiedź na pytanie:

“Co zamierzamy stworzyć?”

 1. Przedszkole jest otwarte na potrzeby indywidualne dzieci oraz potrzeby rodziców w zakresie opieki nad dziećmi, ich wychowania oraz edukacji.
 2. Przedszkole posiada bardzo dobrą opinię i dba o swój pozytywny wizerunek.
 3. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana i kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra.
 4. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 5. Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zamiłowania i zdolności, działają metodami aktywnymi.
 6. Budynek przedszkola jest nowy i funkcjonalnie urządzony. Ogród przedszkolny jest bezpieczny i wyposażony w nowy sprzęt.
 7. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola.
 8. Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole i osiągania w niej sukcesów.
 9. Własne programy przedszkola ukierunkowane są na dziecko, jego potrzeby i umożliwiają wszechstronny rozwój.
W urzeczywistnianiu naszej wizji i misji zaangażowany jest cały personel przedszkola jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą z radością.

Kadra pedagogiczna

Naszą kadrę tworzą wykwalifikowani, doświadczeni pedagodzy i nauczyciele wychowania przedszkolnego. Nieustannie poszerzamy naszą wiedzę na specjalistycznych kursach i szkoleniach. Między innymi dlatego jesteśmy przedszkolem nowoczesnym, stosującym twórcze metody pracy z dzieckiem i osiągnięcia współczesnej pedagogiki. Zawsze indywidualnie podchodzimy do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Na stałe współpracujemy także ze specjalistami – psychologiem i logopedą. Tworzymy warunki, które sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi umiejętności i osobowości, a jednocześnie – pozwalają dziecku na radosne odkrywanie świata i swoich własnych możliwości.

Metody pracy

Naszym głównym celem jest wychowanie ludzi śmiałych, przedsiębiorczych, mających dobry kontakt z otoczeniem, dobrze radzących sobie w życiu !!!

Metody stymulujące rozwój osobowości:

– kinezjologia edukacyjna według P. Dennisona – korzystnie wpływa na koordynowanie działania obu półkul mózgowych, co rozwija motorykę dziecka oraz płynność ruchów ciała; – metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne – wspomaga rozwój społeczny i emocjonalny dziecka, pozwalająca mu lepiej orientować się w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, jak również nawiązywać bliskie kontakty z innymi dziećmi podczas ćwiczeń i zabawy.

Metodę CMC (Children Massaging Children – Dzieci Dzieciom Dar Dotyku = 4xD)

– realizacja programu polega na wzajemnym masowaniu dzieci, wybranych części ciała: pleców, głowy i dłoni. Regularny udział w tych zabawach daje nastepujące efekty: – poprawa komunikacji, zwiększenie zaufania w grupie, – zwiększenie umiejętności budowania własnych granic, poprawa koncentracji i uwagi, – doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, – zwiększenie wśród dzieci zachowań empatycznych, – eliminacja zachowań agresywnych, – to czas wyciszenia, odpoczynku i relaksacji, Podczas zajęć dzieci słuchają płyty ze specjalnie skomponowanymi piosenkami, które są instrukcją do techniki. Dzieci masują się wzajemnie, a nauczycielka jedynie wspiera prawidłowość procesu.

Metodę gimnastyki twórczej R. Labana

wykorzystywanie różnorodnych pomocy (np. szarf, wstążek, piłek), które ułatwiają twórcze wyrażenie przeżyć wewnętrznych, tworzenie improwizacji ruchowych i wyzwolenie aktywności ruchowej. Elementy tej metody urozmaicają zestawy ćwiczeń ruchowych nauczyciel podczas prowadzenia zajęć łączy słowa, rytm i muzykę. Na zajęciach towarzyszy dzieciom swoboda, humor i śmiech.

Rozwijamy sprawność manualną

poprzez lepienie, wycinanie, wygniatanie, wydzieranie, formowanie, modelowanie, malowanie palcami, malowanie na dużych powierzchniach papieru, malowanie do słuchanej muzyki, wykonywanie prac za pomocą techniki origami, która rozbudza w dziecku, w sposób prosty i niezawodny, ciekawość świata, fantazję i chęć samodzielnego tworzenia.

Elementy pedagogiki Marii Montessori

– kształtowanie samodzielności i wzmacnianie wewnętrznej motywacji, cierpliwości i szacunku dla człowieka oraz jego pracy. Formowanie postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji

W zakresie edukacji przyrodniczej

stosujemy metody eksperymentu. Sadzimy i pielęgnujemy rośliny, gromadzimy okazy przyrodnicze, obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie, karmimy zwierzęta a także organizujemy różne akcje proekologiczne.

Metodę aktywnego słuchania muzyki wg. Batii Strauss

– metoda ta daje dzieciom możliwość uczestniczenia w utworze muzycznym i przeniknięcia do jego struktury. Podczas zabaw dzieci mogą wcielać się w role muzyków, dyrygenta, mogą także dowolnie zmieniać swoje funkcje. Dużą zaletą tej metody jest możliwość kształcenia dziecięcych gustów muzycznych – ponieważ do zabaw wykorzystywane są utwory m.in. J.F Heandla, S. Rachmaninowa, L. van Beethovena, J. Straussa, Fr. Schuberta w opracowaniu Batii Strauss, Teresy Oleszko, Lenki Pospisilowej. Ponadto zabawy prowadzone tą metodą dają dzieciom niezwykle dużo energii, zadowolenia z własnych działań, poprawiają koncentrację oraz kształcą dziecięcą wyobraźnię.

Metodę Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej – „Dziecięca matematyka”

– według autorki tej metody najważniejszym elementem edukacji matematycznej są osobiste doświadczenia dziecka. Na podstawie owych doświadczeń zachodzi proces tworzenia pojęć matematycznych oraz powstawania umiejętności, co jest niezbędne do rozwoju myślenia i hartowania dziecięcej odporności. W związku z tym wszelkie działania dydaktyczne powinny być zorganizowane w formie gier i zabaw. Program edukacji matematycznej zbudowany jest z 12 obszarów które należy realizować w następującej kolejności: -orientacja przestrzenna -rytmy -kształtowanie umiejętności liczenia oraz dodawania i odejmowania -wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania -rozwijanie umiejętności mierzenia długości -klasyfikacja -układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych -zapoznanie z wagą i sensem ważenia -mierzenie płynów -intuicje geometryczne – konstruowanie gier -zapisywanie czynności matematycznych znakami (+,-,=,>,<). Podana kolejność uwzględnia stopniowanie trudności oraz prawidłowości rozwoju dziecka. Jest to sprzyjający klimat dla stymulowania uzdolnień matematycznych dzieci przygotowując tym samym dzieci do nauki matematyki w szkole.

Glottodydaktyka

Jest to metoda przygotowująca dzieci (nawet bardzo małe) do nauki czytania i pisania, nastawiona na indywidualny tryb nauczania, zgodnie z możliwościami dziecka. Metoda prof. B. Rocławskiego opracowana jest w taki sposób, że okres potrzebny na przygotowanie dzieci do nauki czytania ma na celu dążenie do osiągnięcia przez dziecko jak najwyższego poziomu sprawności analizatora słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego. Wydłużony czas przygotowania dziecka do podjęcia nauki pisania i czytania sprzyja także kształtowaniu słuchu fonetycznego, umożliwia odbiór i różnicowanie dźwięków pod względem fonetycznym. Podczas zabaw dzieci mają kontakt z literami małymi i wielkimi pisanymi oraz małymi i wielkimi drukowanymi. Zasadniczą rolę w metodzie tej odgrywają zabawy służące rozwijaniu sprawności językowej, opanowaniu języka i kształceniu poprawnej wymowy, a następnie zabawy prowadzone w zakresie syntezy i analizy sylabowej a następnie głoskowej. Dzieci, które dokonują już syntezy i analizy fonemowej mogą być wprowadzane w świat liter. Glottodydaktyka łączy naukę czytania z nauką pisania i techniką płynnego czytania ze zrozumieniem. Prof. B. Rocławski domaga się właściwego dla każdego dziecka wydłużenia czasu na przygotowanie do nauki czytania i pisania oraz skrócenia do minimum czasu opanowania tych czynności. Wg. prof. B. Rocławskiegoi należy przeciwdziałać zjawisku czytania przez literowanie (głoskowanie) wyrazów. Ćwicząc czytanie techniką “ślizgania się” z litery na literę w miarę doskonalenia tej umiejętności zastępujemy ją czytaniem płynnym w tempie zbliżonym do mówienia. Program “Nauka czytania i pisania” prof. B. Rocławskiego daje ogromną szanse indywidualnego podejścia przez nauczyciela do każdego dziecka. Poszczególne punkty programu są kolejnymi “kamieniami milowymi” na drodze do czytania i pisania których nie wolno zgubić, a do których dziecko ma prawo dojść w swoim czasie i swoją własną ścieżką.

Podstawowe zasady glottodydaktyki: 1. Życzliwy stosunek do dziecka i podmiotowe traktowanie dziecka 2. Dobre poznanie dziecka i w przypadku stwierdzenia dysfunkcji objęcie spacjalistyczną opieką zwłasza logopedyczną Dobre rozpoznanie dziecka w czasie pierwszych miesięcy pobytu w przedszkolu obejmuje: – stan sprawnosci komunikowania się, – stan percepcji wzrokowej, – stan wierności i zakresu pamiętania jednostek językowych odbieranych słuchem i wzrokiem, – stan syntezy i analizy słuchowej i wzrokowej, – stan sprawnosci manualnej, – stan rozwoju społeczno- emocjonalnego, – stan rozbudzenia poznawczego, – stan zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. 3. Wyjście od języka mówionego, a nie pisanego, czyli takiego, z jakim dziecko styka się już od narodzin i jaki jest mu najbliższy 4. Świadome wprowadzenie zabaw doskonalących mowę już od najmłodszej grupy przedszkolnej. 5. Maksymalne wydłużenie czasu na przygotowanie do czytania i pisania i skrócenie do minimum czasu opanowania płynnego pisania i sprawnego czytania ze zrozumieniem.
Zadania z zakresu czytania i pisania: 1. Ćwiczyć czytanie wyrazów techniką “ślizgania się” z litery na literę. 2. Nauczyć poprawnego pisania i łączenia wszystkich 44 liter małych i wielkich wg podobieństwa w kierunkach kreślenia. 3. Wdrażać do globalnego czytania wyrazów o dużej frekwencji w tekstach. 4. Dążyć do skrócenia do niezbędnego minimum czasu wymawiania głosek w czytaniu techniką “ślizgania się” 5. Uczyć cichego czytania 6. Wdrażać do płynnego pisania sylab i wyrazów w liniaturze. Zwracać uwagę na umieszczenie znaku diaktrycznego w momencie pisania danej litery lub po napisaniu litery sąsiedniej. 7. Zachęcać do czytania książek i czasopism dziecięcych 8. Kształcić wrażliwość i świadomość ortograficzną. Zachęcać do posługiwania się podstawowymi zasadami ortograficznymi. Zapoznać z klasyfikacją fonemów 9. Wprowadzić “Złotą Odznakę Czytelnika” i “Złotą Odznakę Pisarza”
Najważniejsze założenia metody: 1. Wydłużenie czasu przygotowania do czytania i pisania (od 3 lat) 2. Dbanie o osiągnięcie przez dziecko najwyższej sprawności analizatora słuchowego i wzrokowego 3. Efektywne rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej 4. Rozwijanie orientacji przestrzennej 5. Przygotowanie do czytania i pisania zaczyna sie od syntezy, a później analizy: – sylabowej – morfemowej – logotomowej – logotomowo-fonemowej – fonemowo-logotomowej – fonemowej 6. Doskonalenie pamięci fonetycznej i wzrokowej 7. Ćwiczenie odczytywania z ust głosek i prostych wyrazów 8. Wydłużanie głosek trwałych w wyrazach 9. Wdrażanie do czytania metodą “ślizgania się” z litery na literę 10. Wprowadzenie liter podstawowych i niepodstawowych 11. Wyróżnienie lewej strony (serce) 12. Czytanie własnego pisania 13. Kształtowanie wrazliwości i świadomości ortograficznej
Niektóre pomoce wykorzystywane w glottodydaktyce: a) klocki logo walory – zabawy konstrukcyjne – oswojenie dzieci z literami – wskazanie na “trawkę” na dole klocka (punkt odniesienia) – zapoznanie z czterema wariantami – kontakt z całym alfabetem – manipulacja – ćwiczenie motoryki małej – nauka czytania i pisania – układanie całych zdań – przygotowanie do pisania w liniaturze – ortografia ( litery podstawowe i niepodstawowe) – uwrażliwienie zapisywania wieloznaków b) glottodywaniki walory – znakomicie pomaga dzieciom we właściwym wiązaniu liter z głoskami – na początkowym etapie służy do rozpoznawania i identyfikowania liter – pokazuje drogę kreślenia liter – ćwiczenia w zakresie motoryki i koordynacji – wdraża do prawidłowego wybrzmiewania głosek w izolacji – uczą poprawnego zapisu ortograficznego c) plansze do poczatkowej nauki czytania walory – zapoznanie z techniką czytania jaką jest “ślizganie” d) rozsypanki walory – doskonalenie percepcji wzrokowej – doskonalenie percepcji słuchowej – wiązanie percepcji z fonemem – rozpoznawanie liter – obrazki bez podpisów – ćwiczenie syntezy i analizy – obrazki z podpisami – zaznaczanie liter podstawowych i niepodstawowych – układanie od strony lewej do prawej

Program edukacyjny

W naszym przedszkolu pracujemy pod okiem dyrektora pedagogicznego z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.Wykorzystujemy elementy zróżnicowanych metod i programów edukacyjnych. Każde dziecko w przedszkolu ma możliwość uczenia się w odpowiednim dla niego tempie. Stała współpraca z psychologiem i logopedą pozwala nauczycielom dostosować realizowany program do indywidualnych możliwości dziecka. Programy wychowania przedszkolnego realizowane w naszej placówce ukierunkowane są na rozwój i potrzeby dzieci. Uwzględniają treści zawarte w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych

W naszym przedszkolu przywiązujemy dużą wagę do wychowania patriotycznego. Kształtujemy u wychowanków poczucie przynależności do wspólnoty narodowej. Uświadamiamy dzieciom jak ważny jest nasz kraj i jak istotna jest potrzeba dbania o niego, zarówno pod względem kulturalnym jak i ekologicznym. Dlatego bierzemy udział w różnych ogólnopolskich akcjach oraz programach edukacyjnych, które mają na celu m. in. poszerzanie zainteresowań dzieci, promocję zdrowia oraz uwrażliwienie przedszkolaków na piękno i konieczność ochrony przyrody. W bieżącym roku kalendarzowym uczestniczymy w następujących programach:

Program Kubusiowi Przyjaciele Natury

Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. Partnerem merytorycznym tego przedsięwzięcia jest Fundacja “Partnerstwo dla Środowiska” a organizatorem programu znane każdemu dziecku marki naszych ulubionych soków: “Tymbark” i “Kubuś”. Dzięki realizacji programu utrwalamy zdobyte już wiadomości z dziedziny ekologii i wciąż zdobywamy nowe. Staramy sie pokazać dzieciom każdego dnia jak świat, w którym żyjemy zachwyca nas swoim pięknem. Zajęcia odbywają się w formie zadaniowej oraz zabawowej, także z udziałem rodziców. Dzieci uczą się już od najmłodszych lat szacunku do przyrody jak dbać o środowisko, a przy tym jak zaoszczędzić wodę i energię. Program wprowadza nas w piękny i fascynujący świat natury oraz uwrażliwia na otaczające środowisko. Sprawia nam wiele radości, dobrej zabawy i satysfakcji z osiągniętych celów.

Program Edukacji Zdrowotnej Akademia Aquafresh

Program prowadzony jest pod Patronatem Honorowym Instytutu Matki i Dziecka, Fundacji Wiewiórka oraz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Akademia Aquafresh została powołana z myślą o ochronie zdrowia dzieci, by poprzez działania edukacyjne wytwarzać w nich potrzebę dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszyć tak poważny prolem, jakim jest próchnica. Program edukacyjny Auafresh stawia sobie za cel zmniejszenie występowania próchnicy u dzieci w Polsce poprzez szeroko prowadzone działania profilaktyczne dla najmłodszych. Realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych. Swoim zasięgiem obejmuje aż 500 000 dzieci. W realizacji założeń programu, przedszkolaki z naszego przedszkola uczestniczą w ciekawych zajęciach prowadzonych przez swoje wychowawczynie. Dzieci codziennie myją zęby, dowiadują się jak ważne jest spożywanie warzyw i owoców dla zdrowia, poznają budowę zęba, uczą się rozróżniać ząb zdrowy od chorego. Dodatkowo dzieci dowiadują się jak dzielnie stawić czoła pierwszej wizycie u dentysty.

Literatura dla dzieci i młodzieży

Priorytetem naszych działań edukacyjnych jest wszechstronny rozwój dzieci. Aby wspierać kształcenie dziecięcej mowy, wyobraźni oraz koncentracji zachęcamy naszych podopiecznych do permanentnego kontaktu ze słowem pisanym. W związku z tym nawiązaliśmy współpracę z Wydawnictwem Literatura, które wydaje książki dla dzieci i młodzieży napisane przez współczesnych polskich autorów. Wydawnictwo jest laureatem wielu prestiżowych nagród. Publikuje literaturę najlepszych autorów, m.in: Wandy Chotomskiej, Joanny Papuzińskiej, Grzegorza Kasdepke. Jesteśmy przekonani, że dzięki tym publikacjom podtrzymamy w przedszkolakach miłość i szacunek do tradycyjnych książek.