Statut

STATUT

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

,,ABECADŁO” W ZIELONCE UL. ARMII KRAJOWEJ 37

Rada Pedagogiczna Przedszkola Niepublicznego ,,Abecadło” wprowadza jednolity tekst nowego statutu uchwałą Nr 2 z dnia 01.09.2021r.

Statut opracowano na podstawie:

 • art. 172 i art. 102 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm)
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649)
 • Rozporządzenie RM z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ,,Zasad techniki prawodawczej” ( Dz. U. z 2016 r. poz. 283)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania niepublicznego przedszkola, którego pełna nazwa brzmi: Przedszkole Niepubliczne ,,ABECADŁO”, zwanego dalej Przedszkolem.

§ 2

Siedziba Przedszkola mieści się pod adresem: 05 – 220 Zielonka, ul. Armii Krajowej 37.

§ 3

Przedszkole posługuje się pieczęcią podłużną.

§ 4

 1. Organem prowadzącym jest: Robert Nesterowicz z siedzibą: 05 – 220 Zielonka, ul. Armii

Krajowej 37.

 1. Ustawowe zadania organu prowadzącego określone są w ustawie o systemie oświaty.
 1. Dodatkowo organ prowadzący prowadzi gospodarkę finansową, sprawy kadrowe wszystkich pracowników, zarządza nieruchomością przedszkolną oraz kontroluje obiekt pod względem bezpieczeństwa i stanu technicznego.

§ 5

Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje: Mazowiecki Kurator Oświaty.

§ 6

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Prawa Oświatowego art. 172 (Dz. U. z 2017 r.);
 2. Ustawy z 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. Poz. 60 ze zm.);
 3. Ustawy z 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz 2572 ze zm.); oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1843 – 1954, 1985, 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949, 1292;
 4. Ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.);
 5. Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.);
 1. Decyzji nr 1639/07 o wpisie do Ewidencji Placówek Niepublicznych Gminy Zielonka z dniem 25 września 2007 r.;

oraz

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);
 2. Uchwały nr XXX/259/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Zielonka dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż

Miasto Zielonka.

Rozdział II

Cele i zadania Przedszkola

§ 7

Celem wychowania przedszkolnego jest ,,wspieranie całościowego rozwoju dziecka realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie nowych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna”.

 1. rozpoznawanie i uwzględnianie indywidualnych potrzeb dzieci, troszczenie się o zapewnienie im równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania

sukcesów,

 1. stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności wychowanków, dążenia do osiągania

celów, do podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

 1. organizowanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
 2. podejmowania działań profilaktyczno – wychowawczych,
 3. zachęcanie dzieci do wyrażania swych uczuć, do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi,
 4. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności twórczej i wyrażania własnych myśli oraz przeżyć,
 5. otoczenie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych,
 6. umożliwianie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 7. tworzenie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, uczenia bezpiecznych

i prozdrowotnych zachowań.

Wspieranie rozwoju powinno polegać na:

 1. odkrywaniu przez dziecko własnych możliwości: fizycznych, emocjonalnych, społecznych, poznawczych,
 2. poszukiwaniu sensu własnych działań,
 3. rozwijaniu zdolności do interakcji, komunikacji, autorefleksji,
 4. wszechstronnym przygotowaniu do podjęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej.

§ 8

Do głównych zadań statutowych Przedszkola należy:

 1. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 3. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 4. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 5. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 6. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dóbr treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 7. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 8. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 9. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 10. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 11. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 12. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 13. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 14. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w ty osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 15. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 16. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 17. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiającymi dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
 18. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

§ 9

Przedszkole zapewnia każdemu dziecku:

 1. bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola,
 2. wspomaganie rozwoju dziecka,
 3. podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 4. współdziałanie z jego rodziną i wspomaganie jej w działaniach wychowawczych,
 5. pomoc psychologiczno – pedagogiczną lub inną specjalistyczną uwarunkowaną stopniem niepełnosprawności,
 6. przygotowanie do rozpoczęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej
 7. przewidziane odrębnymi przepisami warunki bhp i ppoż.

§ 10

Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji określone są w podstawowych dokumentach wewnątrzprzedszkolnych, które tworzą:

 1. Koncepcja pracy przedszkola,
 2. Plan pracy przedszkola,
 3. Dzienniki zajęć,
 4. Miesięczny plan pracy w grupie,
 5. Tygodniowy rozkład zajęć,
 6. Przedszkolne zestawy programów nauczania zgodne z nowym prawem oświatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r.;
 7. Plan wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia nauczycieli,
 8. Plan nadzoru pedagogicznego,
 9. Regulamin pracy rady pedagogicznej,
 10. Regulamin dla rodziców.

§ 11

 1. Przedszkole funkcjonuje w atmosferze akceptacji każdego dziecka, zabiegając o zintegrowany rozwój oparty na integralności, harmonijnym łączeniu wielu sfer życia i działania.
 2. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem warunków lokalowych, ekonomicznych, technicznych i administracyjnych określonych w odrębnych przepisach tak, by Przedszkole stanowiło dla dziecka naturalną przestrzeń.

Rozdział III

Organy Przedszkola i ich kompetencje

§ 12

Organami Przedszkola są:

 1. Dyrektor Przedszkola
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Dyrektor Administracyjno – Personalny

§ 13

Dyrektor Przedszkola:

 1. kieruje bieżącą działalnością Przedszkola,
 2. jest przewodniczącym rady pedagogicznej,
 3. reprezentuje Przedszkole na zewnątrz,
 4. zapewnia, wspólnie z organem prowadzącym Przedszkole, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w Przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki ich uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole i poza jego obiektem,
 5. ewaluuje, kontroluje, wspomaga, monitoruje pracę nauczycieli i całej placówki.

§ 14

 1. Do zadań Dyrektora należy:
 1. podanie do wiadomości pracownikom oraz rodzicom zapisów statutu Przedszkola,
 2. przygotowanie dokumentacji stanowiącej podstawy organizacji pracy w Przedszkolu,
 3. ustalenie ramowego rozkładu dnia, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),
 4. opracowanie rocznego planu nadzoru pedagogicznego uwzględniającego kierunki polityki oświatowej państwa oraz wnioski z nadzoru z poprzedniego roku szkolnego i planu obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 5. opracowanie planu szkoleń nauczycieli,
 6. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w Przedszkolu,
 7. przedstawianie informacji o realizacji rocznego planu nadzoru pedagogicznego radzie pedagogicznej,
 8. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy,
 9. realizowanie uchwał podjętych przez radę pedagogiczną,
 10. wstrzymywanie wykonania uchwały rady pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa,
 11. zapewnianie, wspólnie z organem prowadzącym, pracownikom właściwych warunków pracy, bhp i ppoż,
 12. współdziałanie z rodzicami, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę Przedszkola oraz instytucjami lokalnego środowiska,
 13. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 14. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 1. W razie nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go Zastępca Dyrektora.
 1. W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektor lub jego zastępca:
 1. przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy Przedszkola;
 2. kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki;
 3. wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
 • diagnozę pracy Przedszkola,
 • planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,
 • prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad
 1. monitoruje pracę Przedszkola

§ 15

Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. Rada pedagogiczna:

 1. zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z ustalonym harmonogramem, przynajmniej przed rozpoczęciem roku szkolnego, raz w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego;
 2. w zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Dyrektora lub zastępcę;
 3. zebraniom rady pedagogicznej przewodniczy Dyrektor lub jego zastępca;
 4. uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków;
 5. zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

§ 16

Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

 1. ustalenie regulaminu swojej działalności;
 2. przygotowanie projektu statutu placówki albo jego zmian i przedstawienie do uchwalenia przewidzianym organom;
 3. zatwierdzenie planów pracy placówki;
 4. podejmowanie uchwał w sprawie wyników dydaktycznych wychowanków;
 5. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce;
 6. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówce;
 7. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków;

Rada pedagogiczna opiniuje:

 1. organizację pracy przedszkola, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
 2. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 3. propozycje Dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników.

§ 17

Członkowie rady pedagogicznej mają obowiązek:

 1. rzetelnie realizować zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Przedszkola,
 2. aktywnie uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej,
 3. współdziałać ze sobą, tworzyć atmosferę życzliwości i pracować w zespołach,
 4. składać przed radą pedagogiczną sprawozdania z realizacji przydzielonych zadań,
 5. przestrzegać uchwał i postanowień rady pedagogicznej,
 6. zachować tajemnicę służbową.

§ 18

Dyrektor Administracyjno -Personalny:

 1. zawiera umowy z pracownikami,
 2. zatwierdza faktury, rachunki, listy płac do wypłaty,
 3. zatwierdza informację o liczbie dzieci do dotacji,
 4. kontroluje obiekt pod względem bezpieczeństwa i stanu technicznego,
 5. reprezentuje placówkę na zewnątrz.

§ 19

Do zadań Dyrektora Administracyjno – Personalnego należy:

 1. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę i innych cywilno – prawnych z pracownikami,
 2. nagradzanie, awansowanie i karanie pracowników w porozumieniu z dyrektorem przedszkola,
 3. zatwierdzanie planów urlopów wypoczynkowych dla pracowników,
 4. zapewnianie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 5. administrowanie wydatkami dotacyjnymi,
 6. podejmowanie decyzji i zawieranie umów o wykonanie remontów i inwestycji,
 7. zawieranie umów dotyczących eksploatacji budynku,
 8. współdziałanie z rodzicami, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola oraz instytucjami lokalnego środowiska,
 9. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

§ 20

 1. W przypadku sporów lub konfliktów kompetencyjnych lub dotyczących zasad współpracy pomiędzy organami Przedszkola, Dyrektor Przedszkola powołuje zespół w składzie
 1. Dyrektor Przedszkola,
 2. przedstawiciel rady pedagogicznej,
 3. przedstawiciel rodziców,

– w celu wypracowania dobrego rozwiązania.

 1. Dyrektor może powołać taki zespół w każdej ważnej bieżącej sprawie Przedszkola lub w sprawie nieopisanej w niniejszym statucie. Dyrektor podejmuje decyzję po wysłuchaniu członków zespołu.
 2. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady pedagogicznej, jeśli w regulaminie je pominięto.
 3. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem.

Rozdział IV

Organizacja Przedszkola

§ 21

 1. Przedszkole jest placówką niepubliczną, ogólnodostępnąwielooddziałową, zlokalizowaną w jednym budynku.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

§ 22

Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciela.

§ 23

Liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego nie może przekroczyć 21.

§ 24

Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek rady pedagogicznej.

Ramowy rozkład dnia uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

§ 25

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 26

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego przebiega we wszystkich oddziałach wiekowych bez ograniczeń godzinowych w każdej chwili pobytu dziecka w przedszkolu przy wspieraniu jego rozwoju.

§ 27

W Przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania, uzdolnienia i talenty dzieci. Ich częstotliwość i forma organizacyjna jest uzgadniana z rodzicami na początku każdego roku szkolnego.

 1. Zajęcia trwają:

– u dzieci w wieku 3 – 4 lat – ok. 10 – 15 min.;

– u dzieci w wieku 5 – 6 lat – ok. 20 – 30 min.

 1. Zakres i warunki finansowania przez Przedszkole zajęć określa organ prowadzący.
 2. Dyrektor Przedszkola ustala organizację i terminy tych zajęć.
 3. W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli specjalistów odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci powierza się ich opiece.

§ 28

 1. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.
 2. Organizację i program wycieczek oraz imprez terenowych i kolonii dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 3. W trakcie zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekunczych dzieci korzystają z ogrodu znajdującego się wokół budynku Przedszkola.

§ 29

 1. Przedszkole może rozszerzyć ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i możliwości poprzez:
 • pracę w soboty,
 • wydłużenie godzin pracy placówki na wniosek rodziców.
 1. W sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

§ 30

 1. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:
 • sale zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem,
 • pomieszczenia sanitarne,
 • pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
 • kuchnię
 • szatnię,
 • szatnię dla personelu,
 • ogród,
 • pokój logopedy – miejsce spotkań z rodzicami.
 1. Przedszkole zapewnia odpowiednie wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych i ogrodu.
 2. Zasady bezpieczeństwa w Przedszkolu i poza nim określają regulaminy:
 • spacerów, wycieczek i imprez przedszkolnych,
 • korzystania z terenu Przedszkola, w tym z placu zabaw,
 • regulamin dla rodziców
 1. Regulaminy wyżej opisane, po konsultacjach z radą pedagogiczną oraz rodzicami, zatwierdza Dyrektor Przedszkola.

§ 31

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok. Czynne jest od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00.
 2. Termin przerwy w działalności Przedszkola ustala organ prowadzący i jest podany rodzicom z wyprzedzeniem.

§ 32

Przedszkole prowadzi reklamę i promocję edukacyjną placówki poprzez stronę internetową na której umieszczane są informacje dla rodziców o kształceniu, wychowaniu i opiece nad dziećmi oraz bieżącej działalności placówki.

§ 33

1. W przypadku zagrożenia występowania choroby zakaźnej przedszkole przechodzi na tryb pracy według ustalonych procedur bezpieczeństwa i wytycznych z GIS, MEN, MZ – po konsultacji i decyzji uprawnionych instytucji. Procedury określa każdorazowo Dyrektora Przedszkola

2. Przedszkole w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej może przejść na tryb pracy zdalnej, w której przekazywanie informacji i działań z zakresu realizacji Podstawy Programowej rodzicom wychowanków odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, systemu e – przedszkole, mediów społecznościowych, a także z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji, w tym poczty tradycyjnej.

3. Podczas występowania zagrożenia choroby zakaźnej lub przejścia przedszkola na tryb pracy zdalnej kontakt z Radą Rodziców odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, systemu e – przedszkole, mediów społecznościowych, a także z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji, w tym poczty tradycyjnej.

Rozdział V

Zasady rekrutacji dzieci i skreślenia z listy

§ 34

 1. Przyjęć dzieci do Przedszkola dokonuje każdorazowo organ prowadzący lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola.
 1. Przyjęcie wszystkich zgłoszonych 6 – latków w celu realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich i dla dzieci z odroczonym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego.
 2. Przyjęcie wszystkich zgłoszonych 5 – latków.
 3. Kolejność zgłoszenia.
 4. Podpisanie umowy cywilno – prawnej przez rodziców, opiekunów prawnych.
 5. Wpłata wpisowego.
 6. Dziecko może być skreślone z listy przedszkolnej.
 1. Na podstawie pisemnego wniosku rodziców (opiekunów prawnych) przy zachowaniu jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Z powodu niepłacenia czesnego przez okres dwóch miesięcy bez podania przyczyny.
 3. Po wygaśnięciu umowy cywilnoprawnej.
 4. Gdy rodzice zataili ważne informacje o dziecku i jego zdrowiu, które uniemożliwiają jego pobyt w przedszkolu.

Rozdział VI

Wychowankowie Przedszkola

§ 35

 1. Do placówki uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 lat.
 2. Na wniosek rodziców Dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie do Przedszkola dziecka, które nie ukończyło trzeciego roku życia.
 3. Dziecku, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do placówki nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

§ 36

Dziecko w Przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego i zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 3. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 4. poszanowania godności osobistej,
 5. poszanowania własności,
 6. opieki i ochrony,
 7. partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 8. akceptacji takim, jakim jest,
 9. aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 10. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
 11. snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu ,,na rozkaz”,
 12. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 13. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

§ 37

Przy respektowaniu praw dzieci przyzwyczajamy je do:

 1. aktywności, twórczości, eksperymentowania,
 2. samodzielności w podejmowaniu zadań i dokonywaniu wyborów,
 3. zaradności w sytuacjach trudnych,
 4. działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,
 5. poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych,
 6. tolerancji, otwartości wobec innych,
 7. bycia z innymi i bycia dla innych pomocnymi,
 8. przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w Przedszkolu – własnego i innych.

§ 38

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z placówki osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne pełnoletnie osoby pisemnie upoważnione przez rodziców.
 2. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
 3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
 4. Dziecko może być odebrane w skrajnych przypadkach przez osobę niepełnoletnią za pisemną zgodą obojga rodziców z ich pełną odpowiedzialnością za zdrowie i bezpieczeństwo.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

§ 39

Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia grupowego wychowanków. Koszt takiego ubezpieczenia pokrywa rodzic (opiekun prawny).

Rozdział VII

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 40

W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele, pracownicy administracyjni oraz pracownicy obsługi. W miarę potrzeb może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

§ 41

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień każdego pracownika ustala organ prowadzący w uzgodnieniu z Dyrektorem Przedszkola. Przy podpisaniu umowy o pracę każdy pracownik otrzymuje zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień, który jest aktualizowany w miarę potrzeb.

§ 42

 1. Pracownicy są zatrudnieni na podstawie Kodeksu pracy i umów cywilnoprawnych.
 2. Pracowników zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów Kodeksu pracy, organ prowadzący.
 3. Nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu korzystają z uprawnień Karty Nauczyciela przewidzianych dla nauczycieli niepublicznych przedszkoli.
 4. Inne uprawnienia pracownicze wynikają z Kodeksu pracy.

§ 43

 1. Nauczyciele zatrudnieni w placówce posiadają kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami.
 2. Nauczyciele wykonują pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, programem nauczania realizowanym w danym oddziale oraz kierunkami polityki oświatowej państwa. Na ich podstawie prowadzą dokumentację pracy przedstawiającą rozwój dziecka.

§ 44

Do szczególnych zadań nauczycieli należą:

 1. planowanie i wykonywanie zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych Przedszkola w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego,
 2. wspieranie rozwoju dziecka, jego zdolności i zainteresowań w oparciu o opracowanie sposobu diagnozowania potrzeb i możliwości dzieci,
 3. dbanie o życie i zdrowie dzieci w czasie ich pobytu w placówce i podczas zajęć prowadzonych poza jej terenem,
 4. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i realizację potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w ustalony sposób, podczas pobytu dziecka zarówno w placówce, jak i poza jej terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,
 5. stosowanie odpowiednich metod wychowania, nauczania i opieki,
 6. współdziałanie ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną, itp.,
 7. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci, przez indywidualizację wymagań,
 8. wytwarzanie w Przedszkolu rodzinnej atmosfery, sprzyjającej dobremu samopoczuciu dzieci,
 9. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach dotyczących wychowania, nauczania i opieki,
 10. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z przyjętymi w Przedszkolu zasadami,
 11. modyfikowanie realizowanych programów,
 12. przeprowadzanie badania gotowości szkolnej i tworzenie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju.
 13. planowanie własnego rozwoju zawodowego i podejmowanie działań na rzecz systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 14. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
 15. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
 16. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,
 17. realizacja zaleceń organów kontrolujących Przedszkole.

§ 45

Nauczyciel ma prawo do:

 1. tworzenia i realizowania autorskich programów w uzgodnieniu z radą pedagogiczną i za zgodą Dyrektora,
 2. decydowania o stosowanych metodach oraz środkach dydaktycznych,
 3. korzystania z merytorycznej i metodycznej pomocy Dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych,
 4. praw opracowanych dla innych pracowników.

§ 46

Nauczyciele otaczają opieką każdego z wychowanków i utrzymują indywidualny kontakt z rodzicami w celu:

 1. poznania i uwzględniania potrzeb rozwojowych dzieci,
 2. udzielania rodzicom wsparcia i pomocy w sprawach wychowawczych,
 3. udzielania informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 4. włączania rodziców w działalność Przedszkola.

§ 47

Informacji na temat dziecka nauczyciel może udzielić tylko rodzicowi lub opiekunowi prawnemu.

§ 48

Nauczyciele odpowiadają za jakość pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej, jej wyniki oraz za bezpieczeństwo dzieci powierzonych ich opiece.

§ 49

Obowiązki pracowników administracji i obsługi:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Przedszkola,
 2. utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
 3. współdziałanie z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,
 4. przestrzeganie ustalonego czasu pracy,
 5. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego porządku,
 6. przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych,
 7. dbanie o dobro placówki, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 8. przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
 9. wykonywanie okresowych badań lekarskich.

Prawa pracownika:

 1. prawo do poszanowania godności,
 2. równouprawnienie pod względem płci, wieku, rasy, przekonań politycznych, religijnych,
 3. prawo do terminowego wypłacania wynagrodzenia,
 4. prawo do płatnego urlopu,
 5. prawo do bezpiecznych warunków pracy.

§ 50

Każdy z pracowników zna i respektuje Konwencję Praw Dziecka.

Rozdział VIII

Rodzice wychowanków

§ 51

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 1. przestrzeganie niniejszego statutu,
 2. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki osobiście lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 3. terminowe uiszczanie opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu,
 4. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 5. współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju,
 6. ubezpieczenie dziecka uczęszczającego do Przedszkola od następstw nieszczęśliwego wypadku,
 7. przestrzeganie regulaminu dla rodziców.

§ 52

Rodzice mają prawo do:

 1. zapoznania się ze statutem i programem nauczania, wychowania i opieki realizowanym w Przedszkolu,
 2. uzyskania bieżącej, rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń dziecka,
 3. uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz w doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 4. przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi opinii na temat pracy Przedszkola,
 5. przebywania w Przedszkolu oraz obserwowania zajęć.

§ 53

Współpraca rodziców z Przedszkolem odbywa się w następujących formach:

 1. zebrań grupowych,
 2. konsultacji i rozmów indywidualnych z Dyrektorem lub nauczycielem,
 3. kącików informacyjnych dla rodziców,
 4. zajęć otwartych,
 5. wspólnych imprez połączonych z prezentacją umiejętności dzieci,
 6. spotkań integracyjnych, festynów rodzinnych itp.

§ 54

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w placówce zgodnie z harmonogramem współpracy z rodzicami ustalonymi z nauczycielami.

§ 55

Rodzice za szczególne zaangażowanie i wspieranie pracy placówki mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list z podziękowaniami od Dyrektora i rady pedagogicznej.

Rozdział IX

Środki finansowe na działalność Przedszkola

§ 56

Działalność placówki finansowana jest z:

 1. dotacji z Urzędu Miasta Zielonka dla niepublicznych przedszkoli,
 2. opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu wnoszonych przez rodziców,
 3. darowizn pozyskiwanych z różnych źródeł.

§ 57

Opłatę za pobyt dziecka w placówce ustala organ prowadzący.

§ 58

Organ prowadzący podpisuje z rodzicem/opiekunem umowę cywilnoprawną o świadczenie usług w Przedszkolu.

§ 59

Organ prowadzący może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do placówki w przypadku nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu Przedszkola i regulaminów obowiązujących w Przedszkolu.

§ 60

Placówka może być miejscem nieodpłatnych praktyk: pedagogicznych, kierowniczych i innych.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 61

Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji

§ 62

Aneksowe zmiany do statutu lub jego uchylenie wprowadza się uchwałą Rady Pedagogicznej.

§ 63

Jednolity tekst Statutu Przedszkola Niepublicznego ,,ABECADŁO” prowadzonego przez Roberta Nesterowicza w imieniu którego działa dyrektor Dominika Tomkiewicz wprowadzono uchwałą Rady Pedagogicznej.

§ 64

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.

§ 65

Niniejszy statut obowiązuje od dnia 01.09.2021 r.

§ 66

Statut został zatwierdzony przez:

organ prowadzący -Robert Nesterowicz ………………………….

dyrektor – Dominika Tomkiewicz ……………………………

członków rady pedagogicznej – Agnieszka Pańko ……………………………

– Dominika Tomkiewicz ……………………………

– Emilia Baran …………………………..

– Ewa Grochowska …………………………..