Regulamin przedszkola

Regulamin przedszkola

Dla usprawnienia pracy wychowawczej, organizacyjnej przedszkola oraz pogłębiania współpracy z rodzicami i nadania jednolitego kierunku wychowania dzieci, podajemy do wiadomości regulamin i prosimy o jego przestrzeganie
FUNKCJE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
1.Społeczna– pomoc rodzicom pracującym w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.
2.Opiekuńcza– szeroko pojęta opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dziecka.
3.Dydaktyczna– wszechstronne wychowanie i przygotowanie dziecka do szkoły przez świadome, celowe i planowane kierowanie działalnością dziecka.

Przedszkole zobowiązuje się do realizacji usług w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z Ustawą Z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.:Dz.U. Z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.). Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2013 r. Poz. 827) – tzn. ustawa przedszkolna. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

FREKWENCJA DZIECI
– Przedszkole pracuje w godzinach do 6.30 do 18.00 od poniedziałku do piątku.
– Dziecko zapisane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
– Podstawa programowa realizowana jest w godz. 8.00 -13.00.
– Dziecko do przedszkola należy przyprowadzać od godz. 6.30 do 8.45, odbierać zaś do godz. 18.00.
– Każda nieobecność dziecka w przedszkolu dłuższa niż 5 dni powinna być zgłaszana.

WYPOSAŻENIE DZIECKA
Dziecko powinno przychodzić do przedszkola czyste i estetycznie ubrane, tak aby mogło samodzielnie rozbierać się i ubierać (najlepiej dresy), zgodnie z porą roku i pogodą.
Dziecko powinno być wyposażone w:
– obuwie na zmianę,
– grzebień lub szczoteczkę do włosów,
– chusteczki do nosa,
– ubranie na zmianę, strój do ćwiczeń gimnastycznych (dzieci 4,5,6 -letnie)
– przybory do mycia zębów.
Wszystkie rzeczy wchodzące w skład wyposażenia dziecka powinny być oznakowane i znane dziecku.

ODPŁATNOŚC ZA PRZEDSZKOLE
– Odpłatność za przedszkole uiszczana jest z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
– Płatność należy regulować przelewem na konto bankowe dostarczając dowód przelewu.

OBOWIĄZKI RODZICÓW
– Rodzice zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy przedszkola.
– Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiednie liczby posiłków wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście, bądź telefonicznie.
– Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez (pisemne upoważnione) osoby dorosłe, zapewniające dziecku bezpieczeństwo.
– Rodzice zobowiązani są do czynnego udziału w zebraniach ogólnych i grupowych.
– Rodzice powinni zapoznawać się z ogłoszeniami dotyczącymi życia przedszkola, które umieszczane są na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców.
– Rodzice powinni brać czynny udział w życiu przedszkola poprzez udzielanie informacji o dziecku, brać udział w uroczystościach przedszkolnych, informować o postępach dziecka nauczycieli.
– Rodzice zobowiązani są do zapoznania się ze statutem przedszkola (tablica ogłoszeń).
– Rodzice przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe, które mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu.
– W razie choroby dziecka, po informacji telefonicznej od wychowawcy, Rodzice jak najszybciej odbierają dziecko z przedszkola.
– Personel przedszkola nie podaje dzieciom żadnych lekarstw.
– W sytuacjach zagrażających życiu dziecka nauczyciel wzywa karetkę pogotowia.
– Rodziców oraz osoby upoważnione obowiązuje zasada, że po wejściu do szatni, po rozebraniu dziecka, wprowadzają je do sali pod opiekę nauczyciela. Analogicznie sami odbierają dziecko bezpośrednio z grupy. W szatni nie pozwalają dzieciom wspinać się na półki i chodzić po nich. Nie pozwalają również na bieganie po szatni.
– Z terenu przedszkola Rodzic (osoba upoważniona) odbiera dziecko osobiście po poinformowaniu nauczyciela. Na placu zabaw i całym terenie przedszkolnym dziecko nie może bawić się, biegać bez obecności nauczyciela.
– Rodzic (osoba upoważniona) po odebraniu dziecka z grupy lub placu zabaw opuszcza teren przedszkola.
– Za bezpieczeństwo dzieci po odebraniu z grupy lub placu zabaw od nauczyciela odpowiadają Rodzice (osoby upoważnione).
– Zabawki domowe dzieci mogą przynosić do przedszkola tylko jeden raz w tygodniu (poniedziałek).
– Książeczki z tekstem do czytania codziennie.