Regulamin przedszkola

REGULAMIN DLA RODZICÓW NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ,,ABECADŁO” W ZIELONCE PRZY

UL. ARMII KRAJOWEJ 37

Dla usprawnienia pracy wychowawczej, organizacyjnej przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami i nadania jednolitego kierunku w wychowaniu dzieci, podajemy do wiadomości regulamin i prosimy o jego przestrzeganie.

FUNKCJE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

1. Społeczna – pomoc rodzicom pracującym w zapewnieniu ich dzieciom opieki

wychowawczej.

2. Opiekuńcza – szeroko pojęta opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem

i prawidłowym rozwojem dziecka.

3. Dydaktyczna – wszechstronne wychowanie i przygotowanie dziecka do szkoły

przez świadome, celowe i planowane kierowanie działalnością dziecka.

Przedszkole zobowiązuje się do realizacji usług w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z Ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.), Ustawą z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 827) – tzw. ustawa przedszkolna. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

FREKWENCJA DZIECI

Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 18.00 od poniedziałku do piątku.

– Dziecko zapisane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.

– Podstawa programowa realizowana jest w godz. 8.00 – 13.00.

– Dziecko do przedszkola należy przyprowadzać od godz. 6.30 do 8.45, odbierać

zaś do godz. 18.00.

– Każda nieobecność dziecka w przedszkolu dłuższa niż 5 dni powinna być

zgłaszana.

WYPOSAŻENIE DZIECKA

Dziecko powinno przychodzić do przedszkola czyste i estetycznie ubrane, tak aby mogło samodzielnie rozbierać się i ubierać (najlepiej dresy), zgodnie z porą roku i pogodą.

Dziecko powinno być wyposażone w:

– obuwie na zmianę,

– grzebień lub szczotkę do włosów,

– chusteczki do nosa,

– ubranie na zmianę, strój do ćwiczeń gimnastycznych (dzieci 4,5,6- letnie),

Wszystkie rzeczy wchodzące w skład wyposażenia dziecka powinny być oznakowane i znane dziecku.

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

– Odpłatność za przedszkole uiszczana jest z góry w terminie do 10 dnia każdego

miesiąca.

– Płatność należy regulować przelewem na konto bankowe dostarczając dowód

przelewu.

OBOWIĄZKI RODZICÓW

– Rodzice zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy przedszkola.

– Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej

liczby posiłków wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka

do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście, bądź telefonicznie.

– Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub

przez (pisemnie upoważnione) osoby dorosłe, zapewniające dziecku pełne

bezpieczeństwo.

– Rodzice zobowiązani są do czynnego udziału w zebraniach ogólnych

i grupowych.

– Rodzice powinni zapoznawać się z ogłoszeniami dotyczącymi życia przedszkola,

które umieszczane są na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola.

– Rodzice powinni brać czynny udział w życiu przedszkola poprzez udzielanie

informacji o dziecku, udział w uroczystościach przedszkolnych, informowanie

nauczycieli o postępach dziecka.

– Rodzice zobowiązani są do zapoznania się ze statutem przedszkola (biuro

przedszkola, strona internetowa

– Rodzice przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe, które mogą korzystać

z pobytu na świeżym powietrzu.

– W razie choroby dziecka, po informacji telefonicznej od wychowawcy Rodzice

jak najszybciej odbierają dziecko z przedszkola.

Personel przedszkola nie podaje dzieciom żadnych lekarstw

– w sytuacjach zagrażających życiu dziecka nauczyciel wzywa karetkę pogotowia,

– Rodziców oraz osoby upoważnione obowiązuje zasada, że po wejściu do szatni,

po rozebraniu dziecka, wprowadzają je do sali zajęć pod opiekę nauczyciela.

Analogicznie sami odbierają dziecko z grupy. W szatni nie pozwalają dzieciom

wspinać się na półki i chodzić po nich. Nie pozwalają również dzieciom

na bieganie po szatni,

– z terenu przedszkolnego Rodzic (osoba upoważniona) odbiera dziecko osobiście

po poinformowaniu nauczyciela. Na placu zabaw i całym terenie przedszkolnym

dziecko nie może się bawić, biegać bez obecności nauczyciela,

– Rodzic (osoba upoważniona) po odebraniu dziecka z grupy lub placu zabaw

opuszcza teren przedszkola,

– za bezpieczeństwo dzieci po odebraniu z grupy lub placu zabaw od nauczyciela

odpowiadają Rodzice (osoby upoważnione),